;

 

Bukela Online

Latest videos

 

Utsini umtsetfo sisekelo mayelana nekuzila?

0 view(s)
3 weeks ago
 

Catsanisa umgcwabo weluswane kanye newemuntfu lomdzala.

0 view(s)
3 weeks ago
 

Emagama lasetjentiswako nakushone umuntfu

0 view(s)
4 weeks ago
 

Emaswati akuhlukanisa katsatfu kufa

0 view(s)
4 weeks ago
 

Bobani labatsintsekako nakushone umuntfu?

0 view(s)
1 month ago
 

Umgcwabo

0 view(s)
1 month ago
 

Kubekwa kwe sikhulu.

0 view(s)
1 month ago
 

Ukhetfwa njani make wesikhulu?

0 view(s)
1 month ago
 

Sibhimbi sekubekwa kwe sikhulu

0 view(s)
1 month ago
 

Kubutseka

2 view(s)
2 months ago
 

Kuhlehla

4 view(s)
2 months ago
 

Lilima

3 view(s)
2 months ago
 

Umuti wesiswati. Sicephu sesihlanu (5)

2 view(s)
2 months ago
 

Umuti wesiswati. Sicephu sesine (4)

3 view(s)
2 months ago
 

Umuti wesiswati. Sicephu sesitsatfu (3)

2 view(s)
3 months ago
 

Umuti wesiswati. Sicephu sesibili (2)

4 view(s)
3 months ago
 

Umuti weSiswati sicephu sekucala (1)

6 view(s)
3 months ago
 

Emaswati atisebentisa njani tingoma. Sicephu sesihlanu (5)

3 view(s)
3 months ago
 

Emaswati atisebentisa njani tingoma. Sicephu sesine (4)

5 view(s)
3 months ago
 

Emaswati atisebentisa njani tingoma. Sicephu sesitsatfu (3)

3 view(s)
3 months ago
 

Emaswati atisebentisa njani tingoma. Sicephu sesibili (2)

1 view(s)
3 months ago
 

Tingoma Tesiswati. Sicephu sekucala (1)

4 view(s)
3 months ago